فرم ارسال فیش واریزی
مدرسه بین المللی نقد ادب عربیحجم فایل پیوستی بایستی کمتر از 2 مگابایت باشد.

لطفا پس از تکمیل فرم و بارگزاری پیوست گزینه ارسال را انتخاب کرده،
سپس صبر نمایید تا فایل ارسالی در سرور ذخیره گردد و شماره پیگیری صادر گردد.